top of page
Kuperat landskap i gryningen
Senaste nytt

Lägesrapport beträffande kvaliteter m.m. i svensk spannmålsskörd 2023

Det är är den första lägesrapporten ( 16 augusti 2023) beträffande kvaliteter m.m. i svensk spannmålsskörd 2023. Foder & Spannmåls Kvalitetskommitté kommer att fortsätta att följa utvecklingen noga den närmaste tiden och återkomma med lägesrapporter när ytterligare material föreligger.


Sammanfattning

Sommarens väder med först torka och sedan omfattande regn innebär stora problem för både lantbruket och spannmålsmottagningarna. Problemen med grönskott, groddar, höga vattenhalter, falltal m.m. är omfattande, vilket innebär stora utmaningar ifråga om både tröskning, torkning och lagring. Kvalitetsvariationerna är mycket stora och särskilt vårsäden är ett stort bekymmer.

Bedömning av läget

Vid ett möte med Foder & Spannmåls Kvalitetskommitté den 16 augusti 2023 har i korthet följande bedömningar gjorts om aktuellt läge beträffande 2023 års skörd i Sverige.

  • Regnen, som tid- och regionvis varit mycket omfattande, har medfört stora bekymmer. Periodvis bättre väder den senaste veckan har dock gjort att tröskorna gått i viss utsträckning. I södra Götaland är bedömningen att 40-50 % nu är tröskat och sett till Götaland och Svealand som helhet ligger denna siffra på i storleksordningen 20%. I norra Svealand har skörden knappt börjat. Avkastningen uppvisar mycket stora variationer.

  • Den råg som tröskades innan stormen Hans hade mestadels acceptabel kvalitet. Därefter har falltalen gått ner betydligt. Mjöldryga återfinns bara i enstaka lass och förekomsten är således ett väsentligt mindre problem än föregående år.

  • Vetet uppvisar mycket stora variationer, men både falltal och vattenhalt på en hel del av det som så här långt levererats in i södra, västra och östra Sverige ser fortfarande förvånansvärt bra ut. I Mälardalen är problemen större. Sammantaget är bedömningen att mycket vete kommer att klassas som fodervete.

  • Rågvetet har till stor del grott och dessa problem började tidigt. Även vetet har ofta groddar liksom även rapsen.

  • Branschen har relativt sett få mykotoxinanalyser än så länge, men de som tagits visar på inga eller låga halter av DON. Inga analyser på övriga toxiner än så länge.

  • I vissa områden mörknar veten, men än så länge inte i någon dramatisk omfattning.


Farhågor/Risker framöver
  • Riskerna för olika svampangrepp och stigande mykotoxinhalter (ffa DON och ZEA) är uppenbara. Situationen är dock både komplex och svårbedömbar.

  • Överlag kommer vi att ha problem med höga vattenhalter, grönskott och grodda kärnor, vilket innebär problem i tröskningen och med torkning/rensning/lagring, både på gård och på spannmålsanläggningarna. Höga vattenhalter och groddar kommer att vara ett stort problem vid torkningen och tiden mellan skörd och nedtorkning behöver hållas så kort som möjligt, samtidigt som hanteringskapaciteten förstärker problemen. Varan kommer dessutom vara känslig och det innebär också risker i torkningsprocessen med ytterligare skador på varan. Om möjligt bör deltorkning övervägas.

  • Havre och vårkorn har ofta två generationer på fälten och hur denna vara ska kunna hanteras kommer att vara en stor utmaning. Maltkornet kommer kvalitetsmässigt vara ett bekymmer liksom utsädet för nästa säsong. I vissa fall kan det vara lämpligt att, om behov av grovfoder finns, ensilera vissa vårgrödor.


166 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page