top of page
wheat-g594c4392b_1920_edited.jpg
Stadgar

Nedan finns de senaste stadgarna, som antogs av årsmötet den 16 juni 2023

§ 1 Ändamål

Föreningen Foder & Spannmål är en ideell förening som har till ändamål att som riksorganisation för företag som tillverkar foder eller utsäde eller handlar med foder, spannmål, utsäde, fröer, gödselmedel eller andra branschvaror, tillvarataga sina medlemmars gemensamma intressen. Föreningen skall verka för en sund utveckling av branschen.  

§ 2 Firma och säte

Föreningens firma är Föreningen Foder & Spannmål. Föreningens säte är i Stockholm.

 

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan av styrelsen beviljas företag eller person med anknytning till i §1 angivna branschområden. Medlemskap i föreningen förutsätter därjämte abonnemang i vederbörande konsult- och servicebolag.

 

Medlemskap i föreningen indelas i följande grupper:

Aktiv medlem

Företag som driver rörelse i branschen.

 

Intressemedlem

 1. Enskilda personer som tidigare arbetat i branschen och därför har intressegemenskap med denna.

 2. Andra företag eller organisationer som önskar stå i god kontakt med föreningen och dess medlemsföretag.

 

§ 4 Medlemsföretag

Medlem erlägger avgift med de belopp och i den ordning, som beslutas av föreningens ordinarie årsmöte.

 

§ 5 Rösträtt

Vid föreningsmöte äger varje aktiv medlem i föreningen en röst. Frånvarande medlems rösträtt må utövas av annan röstberättigad medlem genom fullmakt, dock äger ingen utöva rösträtt för mer än en fullmakt. Alla omröstningar utom val sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening, som av ordföranden biträdes. Val skall när så yrkas ske med slutna sedlar. Blir röstetalet vid val lika företages lottning.

 

§ 6 Föreningens styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen.

 

Styrelsen består av föreningens ordförande samt lägst fem och högst tio övriga styrelseledamöter. Styrelseledamöter utses för en tid av ett till två år på ordinarie årsmöte, varvid även antal ledamöter och mandattid bestäms.   Styrelseledamot, som skall företräda gruppen aktiva medlemmar, inträder i styrelsen omedelbart efter ordinarie årsmöte. 

 

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.

 

Styrelsen kallas till sammanträde då ordförande finner  erforderligt, eller minst halva antalet styrelseledamöter därom till ordföranden gjort motiverad framställning.  Styrelsebeslut skall biträdas av minst sex ledamöter

§ 7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av föreningens styrelse av den eller de personer styrelsen därtill utser.

 

§ 8 Räkenskaper

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår. Föreningens räkenskaper skall överlämnas till föreningens revisorer för granskning senast fyra veckor innan ordinarie årsmöte.

 

§ 9 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljer ordinarie årsmöte två revisorer och två suppleanter för dessa.

 

§ 10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles före juli månads utgång. Kallelse utfärdas genom styrelsens försorg skriftligen senast en månad före fastställd årsmötesdag. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 

 1. Val av mötesordförande och sekreterare.

 2. Anteckning av närvarande medlemmar och eventuella fullmakter samt fastställande av röstlängd.

 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

 4. Styrelsens och revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning.

 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 6. Fråga om arvoden och andra ersättningar    

 7. Val av föreningens ordförande.

 8. Fastställande av antal styrelseledamöter. 

 9. Val av styrelseledamöter.

 10. Val av revisorer och suppleanter för dessa.

 11. Val av valberedning.

 12. Övriga val. 

 13. Behandla styrelsens förslag till budget och besluta om medlemsavgift samt avgiva rekommendation till föreningens service- eller konsultbolag angående dess avgiftsuttag.

 14. Behandla av styrelsen hänskjutna ärenden.

 15. Behandla av medlem hänskjutet ärende.

 16. Besluta angående nästa ordinarie årsmöte.

 17. Övriga ärenden.

 

§ 11 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålles om styrelsen så finner erforderligt eller då minst en tiondel av föreningens  aktiva medlemmar till styrelsen därom gjort framställning. Skriftlig kallelse till extra föreningsmöte utsändes till föreningens medlemmar minst fjorton dagar före den dag, då mötet skall avhållas. Vid extra föreningsmöte må endast förekomma ärenden, som i kallelse angives.

 

§ 12 Konsult- och serviceverksamhet

Konsult- och serviceverksamhet för medlemsföretagens räkning skall handhas av föreningens helägda aktiebolag, vars uppgifter regleras genom respektive bolagsordningar.

§ 13 Utträde ur föreningen.

Utträde ur föreningen kan ske för påföljande kalenderår efter skriftlig uppsägning till styrelsen före den första april.

 

För intressemedlem kan utträde för påföljande kalenderår ske efter skriftlig uppsägning till styrelsen före den trettionde november

 

Medlem, som uppenbarligen motarbetar föreningen och dess strävanden eller kan antagas vara ur stånd att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen eller dess konsult- eller servicebolag, kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.

 

§ 14 Hedersmedlem

På förslag av styrelsen kan årsmöte till hedersmedlem kalla person som synnerligen förtjänstfullt verkat för branschens och föreningens verksamhet.

 

§15 Stadgeändring

För giltigt beslut om ändring av föreningens stadgar fordras att beslut fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, därav minst ett ordinarie årsmöte, och att ändringsförslaget vid det möte som sist hållits biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

 

§ 16 Upplösning

För giltigt beslut om föreningens upplösning fordras att tre fjärdedelar av de vid varje möte närvarande röstberättigade biträtt yrkandet om föreningens upplösning vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.  Vid sista årsmötet beslutas även hur föreningens tillgångar skall disponeras.

bottom of page