top of page
wheat-g594c4392b_1920_edited.jpg
Dokument

Information

Fakta om salmonella

Salmonella är en bakterie som ibland orsakar sjukdom hos djur och människor. I samband med fynd av salmonella det ofta upp många frågor. Vi har därför tagit fram ett faktablad kring salmonella.

Information

Prima spannmål

Den här broschyren riktar sig till spannmålsodlare och ger några handfasta råd om hur man ska säkerställa att spannmålet håller prima kvalitét hela vägen från skörd till transport till köpare.

Riktlinje

Övervakning av salmonella i fodertillverkning

Branschriktlinjernas syfte är att vara normgivande för hur provtagning för att upptäcka salmonellasmitta i foderanläggningar ska utföras och vilka åtgärder som ska vidtas vid salmonellafynd.

 

Målgruppen för riktlinjerna är företag som tillverkar foder till livsmedelsproducerande djur, men de kan i tillämpliga delar användas även av andra aktörer inom foderområdet såsom råvaruproducenter eller tillverkare av foder till sällskapsdjur. Riktlinjerna är utarbetade i samråd med Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt

Riktlinje

Besiktning och rengöring av fordon efter transporter av foder innehållande fiskmjöl

Syftet med riktlinjerna är att skapa en för branschen gemensam, och av behörig myndighet godkänd, norm för besiktning och rengöring av fordon vid transporter av foder med fiskmjöl och annat foder på samma fordon. Riktlinjerna är avsedda att användas av företag som tillverkar eller transporterar foder till livsmedelsproducerande djur och är ett komplement till relevanta avsnitt av EFMC (European Feed Manufacturers Code), som utarbetats av Fefac

Rekommendation

Ansvarsfullt producerade fettprodukter från oljepalm i svensk foderproduktion

En rekommendation med ambitionen att alla fettprodukter från oljepalm som ingår i produkter som används i svensk foderproduktion senast vid utgången av 2024 ska uppfylla certifieringskraven enligt kriterier fastställda av Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Rekommendation

DON och ZEA i spannmål

Rekommendationen syftar till att underlätta för odlare att minska risken för angrepp av axfusarios och förekomst av fusariumtoxinerna DON och ZEA. Rekommendationerna uppdateras årligen och har tagits fram av Jordbruksverket i samråd med Agroväst, Hushållningssällskapet, LRF, SLU, utsädesföretag och spannmålshandel.

Vägledning

Sprängämnesprekursorer

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen. Vi har sammanställt de regler som gäller i en vägledning, där bland annat en mall för kundförsäkran finns.

Handelsvillkor

Allmänna inköpsvillkor

För inköp av spannmål från primärproducenter har vi utarbetat Allmänna Inköpsvillkor. Dessa villkor är anpassade till dagens handelsmodeller och är fria för vem som helst att använda sig av. Kom ihåg att det det ska stå på kontraktet vilka villkor som gäller och de bör även vara bifogade. 

Handelsvillkor

Gula Boken

För handeln med spannmål och fodermedel i parti-handelsledet togs det redan 1906 fram "Allmänna bestämmelser för handeln med spannmål och fodermedel". De har reviderats ett flertal gånger genom åren, senast 2019. Bestämmelserna går i dagligt tal under benämningen "Gula Boken", efter den färg som funnits på pärmarna sedan urminnes tid. Gula Boken är resultatet av ett samarbete mellan oss och Svenska Kvarnföreningen.

Handelsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

Dessa allmänna villkor kan användas vid försäljning av varor såsom foder, utsäde, gödselmedel och andra branschvaror från medlemmar Foder & Spannmål till andra näringsidkare.

bottom of page