top of page
Kuperat landskap i gryningen
Senaste nytt

Lägesrapport 5 beträffande kvaliteter m.m. i svensk spannmålsskörd 2023

Sammanfattning

Skördeleveranser har fortsatt under hela oktober. Kvalitetsproblemen är som tidigare

omfattande och har i vissa avseenden även accentuerats, med bl a höga DON-halter i havre. Att provta och analysera havre med avseende på DON är därför viktigt. Kommittén uppmanar även till noggrann kontroll av lager och breda hygienanalyser.


Skördeläget

Skörden har i vissa områden pågått under hela oktober och fortfarande finns det otröskade arealer i delar av landet.


Kvalitetsaspekter
  • De kvalitetsproblem som tidigare rapporterats om (gröna eller skadade kärnor, groddar och ogräs, låga rymdvikter, dålig grobarhet m m) kvarstår och har i vissa avseenden även accentuerats.

  • Problemen med ojämna vattenhalter efter torkningen och återfuktning av nedtorkad spannmål är omfattande.

  • Av de senaste 6 veckornas inleveranser av havre ligger ca 10% över gränsvärdet (1750 ppb) för DON (deoxynivalenol). Höga världen har påträffats i flertalet områden, men det finns en tydlig koncentration i ett band från Bohuslän upp över delar av Västergötland, Dalsland, Värmland, Närke, Västmanland och Dalarna. I vissa fall har också extremt höga värden noterats, skyhögt över gränsvärdet.

Farhågor/Risker framöver
  • Med tanke på att de kraftigt ökande DON-halterna vill Kommittén uppmana till noggranna kontroller av framförallt sent skördad havre och om möjligt särhålla vara med värden över gränsvärdet för livsmedel. Vad gäller foderspannmål finns ett riktvärde på 8000 ppb, men Kommitténs rekommendation är att tillämpa 1750 ppb även för foderspannmål. Riskerna för allvarliga produktionsstörningar är annars betydande.

  • Det kan även noteras flera fall av förhöjd endogen bakteriell aktivitet i lagrad spannmål. Kommittén vill uppmana till att iakttaga största vaksamhet vad gäller utvecklingen, både på gård och på spannmålsanläggningar. Vattenhalterna bör övervakas kontinuerligt och regelbundna breda mögelanalyser bör övervägas, även beträffande foderspannmål på gård.

Foder & Spannmåls Kvalitetskommitté kommer att med regelbundenhet fortsätta att följa utvecklingen under eftersäsongen och, om så bedöms relevant, återkomma med

lägesrapporter.

140 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page