top of page
Kuperat landskap i gryningen
Senaste nytt

Lägesrapport 3 beträffande kvaliteter m.m. i svensk spannmålsskörd 2023

Vid ett möte med Foder & Spannmåls Kvalitetskommitté den 30 augusti 2023 har i korthet följande bedömningar gjorts om aktuellt läge beträffande 2023 års skörd i Sverige.


Sammanfattning

Sett till riket som helhet är bedömningen att skörden är avklarad till ca 60%. Den mesta vårsäden står dock fortfarande otröskad. Vädret innebär fortsatt stora utmaningar för både lantbrukare och spannmålsmottagningar. Höga vattenhalter, grönskott, groddar, rosa kärnor, låga falltal m. m., innebär stora problem i tröskning, torkning och lagring. Ifråga om mykotoxiner kan nu ses en stigande tendens av DON-halterna, dock från låga nivåer. Tendensen är oroande med tanke på mängden vårsäd som återstår

Skördeläget

Skörden går trögt framåt. Sett till riket som helhet är ca 60 % tröskat. Regionmässigt är i Syd ca 95% tröskat, i öst och väst 60% och i Mälardalen något mindre. I norra Svealand och Norrland är man fortfarande i början. Vad gäller vårsäden står det mesta fortfarande kvar från norra Götaland och norrut.


Kvalitetsaspekter
  • Bara enstaka leveranser höstvete i landets södra halva klarar fortfarande falltalen. I övrigt är det nästan bara fodervete. Analyser på otröskat vårvete i syd visar på acceptabla falltal.

  • I maltkorn ökar förekomsten av rosa kärnor samtidigt som vi ser höga proteiner, låga falltal och grönskott. En del tester på grobarheten har dock varit tillfredsställande.

  • Fortfarande bara enstaka fall av mjöldryga, men det har noterats i både råg och vete.

  • Enstaka fall av stinksot. Notabelt är att ingen lukt kunnat noteras i vissa fall samtidigt som förekomsten är helt klart konstaterad.

  • Vad gäller fusariumtoxiner har ca 700 analyser genomförts och det finns en tendens till stigande halter av DON, dock inga fall över gränsvärdet. Även viss oroande förekomst av T-2/HT-2 har noterats.


Farhågor/Risker framöver
  • Med tanke på att den mesta vårsäden fortfarande är otröskad ger de stigande halterna av DON och andra toxiner anledning till en hög vaksamhet vad gäller utvecklingen, både på gård och på spannmålsanläggningar. Toxinanalyser visar dock bara på förekomst av själva toxinet. Även en bredare hygienisk kvalitet är viktig och därför bör mögelanalyser övervägas, även beträffande foderspannmål på gård.

  • Som Kvalitetskommittén framhöll även i förra lägesrapporten har hela branschen en problematisk situation att hantera, både momentant och framöver under lagringssäsongen. Situationen med höga vattenhalter, grönskott och grodda kärnor, innebär stora problem i tröskningen och med torkning/rensning/lagring, både på gård och på spannmålsanläggningarna. Torkningen är i nuläget en besvärlig flaskhals för alla aktörer. Deltorkning och konditionering av otorkad vara är viktiga åtgärder för att kunna hantera situationen. Riskerna för återfuktning av nedtorkad vara är större än vanligt med tanke på grödornas bristande kvalitet, vilket man behöver ta höjd för. Överlag bör övervägas att sikta på att torka varan ned till 13%, maltkorn till 12,5%.

  • Havre och korn har ofta två generationer på fälten. I vissa fall kan glyfosatbehandling vara ett alternativ, men med en sådan kommer också krav på karenstid och begränsningar i användningsområde. En del spannmålsanläggningar har också av hanteringstekniska skäl också begränsningar i mottagningen av behandlad vara. Finns behov av grovfoder, kan ensilering av vårgrödor också vara ett alternativ.


Foder & Spannmåls Kvalitetskommitté kommer att fortsätta att följa utvecklingen noga den närmaste tiden och återkomma med lägesrapporter när ytterligare material föreligger.


87 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page