top of page

Regelverk för klimatberäkning av foder

RKFS

En kommitté inom Foder & Spannmål, där flertalet svenska foderföretag varit engagerade, har tagit fram ett branschgemensamt regelverk för klimatberäkning av foderprodukter. Reglerna bygger på internationellt vedertagna principer och befintliga databaser och möjliggör bättre jämförbarhet mellan olika foder. För ett antal råvaror har kommittén också fastlagt särskilt data, som skiljer sig från vad som finns i de internationella databaserna, för att uppnå en större träffsäkerhet. Beräkningsprinciperna är dock desamma.

RKFS

RKFS specifika klimatdata

Sprängämnesprekursorer

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen. Vi har sammanställt de regler som gäller i en vägledning, där bland annat en mall för kundförsäkran finns.

Mer information hos MSB

bottom of page