top of page
Kuperat landskap i gryningen
Senaste nytt

Lägesrapport 2 beträffande kvaliteter m.m. i svensk spannmålsskörd 2023

Vid ett möte med Foder & Spannmåls Kvalitetskommitté den 23 augusti 2023 har i korthet följande bedömningar gjorts om aktuellt läge beträffande 2023 års skörd i Sverige.


Sammanfattning

Sett till riket som helhet är bedömningen att skörden kommit ungefär halvvägs. Säsongens väderproblem innebär dock stora problem för både lantbrukare och spannmålsmottagningar. Höga vattenhalter, grönskott, groddar, sjunkande falltal m.m. är omfattande, vilket innebär stora utmaningar vad gäller såväl tröskning som torkning och lagring. Särskilt vårsäden, där det mesta fortfarande är otröskat, är ett stort bekymmer och ställer stora krav på hanteringsprocessen.

Skördeläget

En väderstabilisering har medfört bättre fart på skördearbetet. Sett till riket som helhet har vi kommit ungefär halvvägs. Regionmässigt är i syd ca 90% tröskat, i öst och väst 50% och i Mälardalen något mindre. I norra Svealand och Norrland är man fortfarande i början. Vad gäller vårsäden står det mesta fortfarande kvar från norra Götaland och norrut.


Kvalitetsaspekter
  • Falltalen på vete går nu ner ordentligt, även om det fortfarande finns leveranser som håller nivån. I Mälardalen och norrut är det dock nästan bara fodervete.

  • Den råg som fortfarande står kvar kommer att ha låga falltal. Fortfarande bara enstaka lass mjöldryga.

  • Maltkornet uppvisar ofta höga proteiner, nedåtgående falltal, rosa kärnor och grönskott.

  • Mögelangreppen är än så länge begränsade även om det finns exempel på rosa kärnor, missfärgning och sot. Knappt 300 DON-analyser är genomförda, varav ca 180 på havre. Inga eller mycket låga halter. Ett fåtal analyser vardera på T2/HT2 och ZEA uppvisar inga eller låga halter. I sammanhanget skall noteras att mycket lite havre ännu är tröskad och levererad och analyserna på denna toxinkänsliga vara är än så länge därför relativt sett få.

Farhågor/Risker framöver
  • Även om det inte framgår av toxinanalyserna så här långt finns risker för olika svampangrepp och stigande mykotoxinhalter. Situationen är, beroende på denna mycket speciella säsong, både komplex och svårbedömbar. Mögelanalyser är ett sätt att säkerställa varans hygieniska kvalitet, vilket bör övervägas även beträffande foderspannmål på gård.

  • Överlag kommer vi fortsatt att ha problem med höga vattenhalter, grönskott och grodda kärnor, vilket innebär problem i tröskningen och med torkning/rensning/lagring, både på gård och på spannmålsanläggningarna. Torkningen är i nuläget en besvärlig flaskhals för alla aktörer. Deltorkning och konditionering av otorkad vara är viktiga åtgärder för att kunna hantera situationen.

  • Riskerna för återfuktning av nedtorkad vara är större än vanligt med tanke på grödornas bristande kvalitet, vilket man behöver ta höjd för. Överlag bör övervägas att sikta på att torka varan ned till 13%, maltkorn till 12,5%. Ifråga om maltkorn finns en överhängande risk för försämring av varan under lagring, vilket kan innebära att korn som lagrades in som maltkorn har foderkvalitet vid utlastning. Åtgärder för att säkerställa maltkornkvalitet kan vara att kontrollera falltal och torka ner varan till i vart fall 12,5%. Ett falltal över 250 innebär fullgod maltkornkvalitet, men lägre kan fungera vid låg vattenhalt och kylning. Parametrarna vattenhalt och temperatur är de som styr processen i kärnan, men vattenhalten är i regel den som är lättast att kontrollera.

  • Havre och korn har ofta två generationer på fälten och hur denna vara ska kunna hanteras kommer överlag att vara en stor utmaning. En ofrånkomlig fråga är hur mycket som kommer att kunna gå att tröska och hur mycket av denna vara som kommer att kunna användas för livsmedelsändamål. Sådan vara kommer i vilket fall som helst kräva omfattande rensning. Ensilering av vårgrödor kan i vissa fall vara ett alternativ.

Foder & Spannmåls Kvalitetskommitté kommer att fortsätta att följa utvecklingen noga den närmaste tiden och återkomma med lägesrapporter när ytterligare material föreligger.


57 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page