top of page
Kuperat landskap i gryningen
Senaste nytt

Kvantiteter och kvaliteter i svensk spannmålsskörd 2023

Sammanfattning

Sveriges skörd 2023 är mycket dålig ifråga om såväl kvantitet som kvalitet. Först torka och sedan regn gör att vår skördeprognos pekar på en skörd långt under normalskörden. Samtidigt är det stora problem med nästan alla kvalitetsparametrar, vilket kan innebära att Sverige får ett importbehov. Det finns också betydande risker för problem med insekter och mögel under lagringssäsongen.

Även i ett vidare perspektiv ser vi betydande risker för allvarliga konsekvenser av den rådande situationen. Situationen var, efter ett flertal kriser på senare år, problematisk redan vid ingången av säsongen. Höga kostnader för insatsvaror och en mycket dålig skörd gör att det ekonomiska läget för många lantbrukare nu är än mer pressat. Detta samtidigt som förberedelser och inköp för nästa års skörd ska göras. I flera avseenden bedömer vi att läget för svenskt lantbruk är allvarligare än torkåret 2018.


Skördeläget

Bättre väder den senaste veckan har inneburit att skörden trots allt gått framåt, dock med viss tröghet och fortfarande står en hel del vårgrödor kvar på fälten. Sett till riket som helhet är ungefär 70 procent tröskat. Regionalt är i syd drygt 95 procent tröskat, i öst och väst 70 procent och i Mälardalen något mindre. I norra Svealand och Norrland är man fortfarande i början och på många ställen har man fortfarande problem med bärigheten. En relevant fråga är hur mycket i dessa regioner som överhuvudtaget kommer att kunna tröskas och användas för avsedda ändamål.


Uppskattad skördestorlek

Prognosen för hur stor skörden blir arbetar vi fram i nära samverkan med medlemsföretagen, som har en god överblick i sina geografiska verksamhetsområden. Spannmålshandelns förväntningar, inleveranser, observationer från fält och övrigt relevant beaktas i arbetet. Efter en viktning av de olika regionerna räknas sedan en uppskattad areal, total förväntad avkastning och volym fram.

Vår samlade bedömning är att runt 4,3 miljoner ton spannmål kommer att skördas 2023. Det är 587 tusen ton, eller 12 procent, mindre än vad Jordbruksverkets anger i sin prognos från den 14 augusti 2023. Vi bedömer vidare att 299 tusen ton oljeväxter skördas 2023, vilket är 110 tusen ton, eller 27 procent, mindre än i nyss nämnda prognos. Osäkerheten i uppskattningarna, givet vad som nämnts om vädret under säsongen och variationerna inom landet, är dock i år större än normalt.


Sammanfattande kvalitetsaspekter
  • En mycket stor del av veteskörden klarar inte brödvetekvalitet. Det gäller framförallt ifråga om falltal. Brist på kvarnvete kan inte uteslutas och import kan därmed bli aktuellt.

  • Överlag finns stora problem med gröna kärnor, groddar, ogräs med mera, som tillsammans med höga vattenhalter gör varan svårtorkad. Problemen med ojämna vattenhalter efter torkningen och återfuktning är omfattande.

  • Maltkornet har utöver ovanstående höga proteiner och förekomsten av rosa kärnor, vilket skapar problem för bryggerierna med överskummande öl, är omfattande. Dessutom finns problem med grobarheten.

  • Vad gäller mögeltoxiner är förekomsten av mjöldryga låg. Ifråga om fusariumtoxiner har 2 700 anlayser genomförts. Initialt var halterna mycket låga men har de senaste veckorna stigit och ett dussintal analyser över gränsvärdet för DON har noterats. Även viss mindre förekomst av T-2/HT-2 och ZEA har även noterats, men inte i någon allvarlig omfattning.

Farhågor och risker framöver
  • Med tanke på att den mesta vårsäden fortfarande är otröskad ger de stigande halterna av DON och andra toxiner anledning till en hög vaksamhet vad gäller utvecklingen, både på gård och på spannmålsanläggningar.

  • Även en bredare hygienisk kvalitet är viktig och därför bör mögelanalyser övervägas, även beträffande foderspannmål på gård.

  • Hela branschen har en mycket bekymmersam situation att hantera, både under resten av skörden och framöver under lagringssäsongen. De omfattande kvalitetsrelaterade problemen gör att riskerna för insekts- och mögelangrepp är större än vanligt. Överlag bör övervägas att sikta på att torka varan ned till 13 procent, maltkorn till 12,5 procent.

Tabeller

I tabellerna nedan framgår vår bedömning av arealer, avkastningar och produktion med Jordbruksverkets prognos från 14 augusti 2023 som referens.


1 153 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page